Nieuws April 2022

 

Schoudernetwerk

Schouder netwerk als onderdeel van beweeghuis en informatie over bereikbaarheid voor SNMH leden.

Deze maand is het Schouder Netwerk succesvol van start gegaan als onderdeel van het Beweeghuis. Daarin werken medisch specialisten van het Maastricht UMC+, fysiotherapeuten en huisartsen van de regio Maastricht Heuvelland samen om de fysiotherapeutische beweegzorg rondom het schoudergewricht te optimaliseren.

Net als bij het Rug en het Knie Netwerk zijn er gezamenlijke richtlijnen opgesteld voor de diagnose en behandeling van patiënten. Zo zorgen we ervoor dat patiënten de best mogelijke fysiotherapeutische zorg, volgens de laatste inzichten, ontvangen.

Er worden al actief patiënten doorgestuurd naar de fysiotherapeuten die aangesloten is bij het Schouder Netwerk. Ook de interactieve kaart die is gemaakt om patiënten een overzicht te geven van alle aangesloten therapeuten is geüpdatet. Wilt u meer informatie dan kunt u ook mailen naar Darcy Ummels (coördinator fysiotherapeutische netwerken) via darcy.ummels@maastrichtuniversity.nl

Daarnaast is het SNMH bereikbaar voor leden via email: bestuursnmh@fynet.nl

Op de website van de SNMH zijn ook nog diverse zaken te vinden voor leden en patiënten. https://www.snmh.nl


Werkgroep COPD

Werkgroep COPD betrokken bij nascholing NHG-standaard COPD voor huisartsen + poh’ers ZIO

Op 22 en 28 maart 2022 heeft Annemieke Fastenau vanuit de werkgroep COPD een bijdrage geleverd aan de nascholing ‘nieuwe NHG-standaard COPD’ voor in totaal ca. 135 huisartsen en praktijkondersteuners van ZIO. Kaderhuisarts Astma/COPD Robert Willemsen verzorgde het huisartsgeneeskundige gedeelte. Daarna was er ruim aanbod in de scholing voor de niet-medicamenteuze therapie bij COPD, waarbij Annemieke over bewegen/fysio kon vertellen, Inge Heijnen over de rol van diëtetiek en Maxime Nieman over de longverpleegkundige zorg. Het was een goed initiatief van ZIO om deze onderdelen er bij te betrekken en om de scholing door de diverse ketenpartners te laten verzorgen. Dank daarvoor! Er waren in ieder geval enthousiaste reacties na afloop en hopelijk heeft deze scholing ervoor gezorgd dat de huisartsen en poh’ers weer geprikkeld zijn om de COPD-patiënten weer (laagdrempelig) te verwijzen.

COVID-Fit-zwemmen in de Geusselt

In 2021 heeft de coördinator Zorgzwemmen van het Geusseltbad in samenwerking met de leden van de werkgroep COPD een speciaal beweegprogramma in het water opgesteld voor mensen die herstellend zijn van het corona-virus. Dit programma is o.a. bedoeld voor patiënten die na afloop van de paramedische herstelzorg na COVID-19 buiten de zorg om verder willen met bewegen of sporten. Er zijn 2 groepen in de week. Misschien iets voor uw uitbehandelde COVID-19 patiënt?

https://www.geusseltbad.nl/zorg-en-verenigingen/zorgzwemmen/covid-zwemmen

Publicatie richtlijn ‘Langdurige klachten COVID’ van het KNGF

In maart 2022 is de richtlijn 'Langdurige klachten na COVID-19' aangeboden aan minister Kuipers.
De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de NHG, de FMS en de LAN. Vanuit de fysiotherapie zijn Anne-Loes van der Valk (werkgroep) en Ellen Toet (Klankbordgroep) betrokken geweest.
In de richtlijn is er een belangrijke rol weggelegd voor de fysiotherapeut tijdens het herstel van COVID-19 en bij het toepassen van het fysieke trainingsprogramma. Maar ook bij energiemanagement, ademhalingsoefeningen en ademspiertraining. Hierdoor ontstaat consensus tussen patiënten, medisch specialisten, huisartsen en paramedici over hoe goede zorg eruit ziet.

Vacature werkgroep lid

Na het wegvallen van 2 fijne collega’s met veel expertise (Elke Leveau en Rachelle Huijnen) uit de werkgroep COPD Fy’net zijn we al een hele tijd op zoek naar vervanging. Heb jij affiniteit met de doelgroep en wil je je inzetten voor de (multidisciplinaire) COPD-zorg voor de regio? Meld je dan aan! Heb je interesse of vragen dan kun je een mailtje sturen naar werkgroepcopd@fynet.nl


Rugwerkgroep

Woensdag 13 april 2022 zullen Erwin Claassen en Marco Cools meer gaan vertellen over algemene en specifieke rode vlaggen bij rugklachten. Paul Willems zal vanuit zijn achtergrond hier eventueel aanvullingen geven. De avond begint (inlopen) om 18,00 uur met broodjes en koffie. Om 18.30 uur start de lezing.

In november 2021 is de nieuwe richtlijn Lumbo-Sacraal Radiculair Syndroom verschenen. Hierin zijn enkele veranderingen (uiteraard) waar te nemen. Eén hiervan is de vernieuwde indeling van patiëntprofielen. Het KNGF geeft webinars en cursussen hieromtrent. Nieuwsgierig en deze richtlijn nog niet doorgenomen?

Het Rugnetwerk valt ook onder het Beweeghuis, dit geldt ook voor Maastrichtsport. Heeft u patiënten die wellicht meer/beter kunnen profiteren van extra beweging onder begeleiding dat niet specifiek door een fysiotherapeut gedaan hoeft te worden? Dan kan Maastrichtsport wellicht een uitkomst bieden.

https://beweeghuis.mumc.nl/actueel/nieuws/infographic-verwijzingen-naar-maastrichtsport

 

Communicatie praktijkeigenaar naar medewerkers

De informatie vanuit Fy’net zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief, kan informatie bevatten die ook van belang kan zijn voor medewerkers. Helaas horen we erg vaak dat deze informatie NIET wordt gedeeld/wordt doorgegeven aan de medewerkers. Helaas horen wij als bestuur te vaak dat belangrijke informatie (van belang voor praktijkhouder EN medewerker of zelf voornamelijk de medewerker) NIET wordt doorgegeven aan de betreffende medewerker.

Denk hierbij aan informatie in een nieuwsbrief die werkgroepen betreft. Veelal zijn de fysiotherapeuten in de werkgroepen medewerkers en krijgen de nieuwsbrief niet toegezonden (alleen deelnemers Fy’net).
Het is voor het bestuur Fy’net ondoenlijk om alle medewerkers apart deze informatie te sturen, de doorloop bij praktijken is daarvoor gewoon te groot.
Het is echt de verantwoordelijkheid van de praktijkeigenaar om te zorgen dat bepaalde items doorgesluisd worden naar de medewerkers.
Wij vragen u dan ook om items die wij u toesturen te beoordelen of deze van belang zijn van uw medewerkers en deze dan ook door te sturen.

Wij danken u bij voorbaat!!

 

VOILA onderzoek; Voeding en Beweging in Ouderen na een Totale Knieprothese

Een interventiestudie van Universiteit Maastricht naar de meerwaarde van een intensief programma tijdens de herstelperiode na een knieprothese. Doel van dit nieuwsbericht is jullie te informeren over dit onderzoek en eventuele patiënten te wijzen op mogelijke deelname aan dit onderzoek.

Het betreft een 12-weken interventiestudie bij ouderen (70+) die een nieuwe knie krijgen of onlangs hebben gekregen. Patiënten zullen tijdens dit onderzoek naast de standaard fysiotherapeutische zorg, 12 weken lang intensief begeleid worden m.b.t. voeding en beweging (krachttraining), startend 5-6 weken na de operatie. Zie voor meer informatie het volgende document.

Het Fy’net bestuur is van mening dat dit een relevant onderzoek is. Vandaar dat we deze informatie vanuit het bestuur aan jullie doorsturen. Alle onderzoeksactiviteiten (metingen en trainingen) vinden volledig plaats op de Universiteit Maastricht. Er wordt wat dat betreft dus niet om onze medewerking gevraagd. Het delen van deze informatie heeft wel een ander, tweeledig doel:

  1. Informeren over het bestaan van dit onderzoek; dit is met name relevant indien een patiënt die onder behandeling is in de praktijk, ook aan dit onderzoek deelneemt of gaat deelnemen.
  2. Mogelijkheid creëren om patiënten op dit onderzoek te wijzen, zodat zij deelname kunnen overwegen.

Voor wat betreft het 2e punt hierboven: de betrokken onderzoekers hebben ons gevraagd om deze informatie met jullie te delen, zodat de uiteindelijke doelgroep zo goed mogelijk bereikt wordt. Patiënten die voldoen aan de belangrijkste inclusiecriteria (70+, prothese aan 1 zijde, geen ernstige complicaties) worden ook geïnformeerd via ziekenhuis/kliniek waar ze geopereerd worden, maar de eigen fysiotherapeut zien ze doorgaans vaker, en soms al voor de operatie; dat levert mogelijk meer ruimte op om deelname aan het onderzoek goed in overweging te nemen. Het informeren van patiënten is uiteraard geenszins een verplichting vanuit onze Fy’net organisatie, maar gezien het onderwerp en de relevantie van het onderzoek, achten we het wel nuttig om dit breed onder de aandacht te brengen.

Voor het informeren van patiënten kan bijgaande flyer gebruikt worden. Voor alle vragen die patiënten hebben, kunnen ze contact opnemen met Alejandra Monsegue (zie informatie op de flyer); zij voert het onderzoek uit. Mochten jullie zelf vragen hebben m.b.t. het onderzoek, dan kan Alejandra ook gecontacteerd worden, of er kan contact opgenomen worden met de onderzoeksleider, dr. Lex Verdijk (lex.verdijk@maastrichtuniversity.nl; 043-3671558). Zij horen het ook graag als u de informatie aan patiënten doorgeeft, zodat zij een goed overzicht bij kunnen houden.


Geriatrienetwerk


Nieuw werkgroepslid:

Het bestuur van het geriatrienetwerk is sinds november 2021 uitgebreid. Elodie Urlings zal als master geriatrie fysiotherapeute het team komen versterken om het GeriatrieNetwerk Maastricht/Heuvelland (GNMH) mee vorm te geven en op de kaart te zetten.

Brainstormavond:

Op 19 Januari 2022 heeft een brainstormsessie plaats gevonden om de interesse te peilen binnen de aangesloten Fy’net praktijken omtrent de opzet van het GNMH. Deze is goed ontvangen! In juni a.s. zal het netwerk van start gaan, praktijkeigenaren worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd via de email en worden vriendelijk verzocht deze met hun medewerkers te delen.

Aanmelding:

De voorwaarden om deel te nemen aan het netwerk zullen nogmaals gedeeld worden via de mail. Master geschoolde geriatriefysiotherapeuten kunnen, met de juiste motivatie, zich t.z.t. aanmelden. Niet-master geschoolde fysiotherapeuten, die wel affiniteit hebben met ouderen, worden geacht om als een van de entreevoorwaarden, een toelatingscursus volgen.

 

Deze vinden plaats op:

20 mei 2022, 09.00-17.00 te Sittard of online
15 september 2022, 12.30-20.30 te Sittard of online.

De kosten hiervan bedragen:

€ 245,- p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap
€ 220,- bij ONLINE CURSUS

Accreditatie

7 punten voor register algemeen fysiotherapeut en Chronisch ZorgNet
9 punten Keurmerk

 
Aanmelden kan via https://www.civabv.nl/beschrijving-kwetsbare-ouderen-training/
Graag bij het kopje opmerkingen noteren dat de cursus gevolgd dient te worden voor toelating GeriatrieNetwerk Maastricht/Heuvelland (GNMH) ( dit is verplicht!)

Voor verdere vragen zijn wij bereikbaar op: werkgroepgeriatrie@fynet.nl

Met vriendelijke groet, 

Elodie, Jules en Maartje
Werkgroep GNMH

 

Nieuws Extra Oktober 2021

 

Vacatures voor verschillende functies:

Beste Deelnemers,

Zoals jullie wellicht weten hebben we bij Fy’net al geruime tijd een aantal vacatures open staan. Middels deze berichtgeving willen we deze vacatures nogmaals onder jullie aandacht brengen. We zouden het zeer op prijs stellen als collega’s zich beschikbaar willen stellen om een van deze functies te vervullen. Onder het mom van gedeelde werkzaamheden maakt het voor iedereen makkelijker om in zo’n functie te participeren doe ik graag een dringend beroep op jullie. Het opvragen van informatie en eventueel meelopen met een werkgroep om een indruk te krijgen over de werkzaamheden behoort altijd tot de mogelijkheden.

De functies die op dit moment vacant zijn/komen, en waar we dringend hulp nodig hebben, zijn de volgende:

-              Bestuursleden Fy’net ivm met verstrijken van de zittingstermijn van Frans Abbink en Henk Salden

-              Lid van de Deelnemersraad ter vervanging van Eric Sistermans

-              Bestuurslid van het Schoudernetwerk ivm het stoppen van John Keijdener en Ed Sassen

-              Bestuurslid voor de werkgroep Geriatrie die in oprichting is

-              Bestuurslid voor de werkgroep COPD

Graag zien we jullie, positieve, reacties tegemoet naar fynet@zio.nl .

Vriendelijke groet,

Henk Salden, voorzitter Fy’net

 

Netwerk Geriatrie

De komende periode willen we het netwerk samen met toekomstige netwerkleden gaan vormgeven om een breed gedragen netwerk neer te kunnen zetten.

Graag inventariseren wij vanuit het netwerk naar de behoeften en participatie voor een geriatrienetwerk. Dit willen we doen middels een enquête die later met jullie gedeeld zal worden.

Algemeen:

Bij geriatrische cliënten dien je diagnostiek en behandeling uit te voeren bij (complexe) aandoeningen bij (kwetsbare) ouderen met eventueel een of meerdere comorbiditeiten.

In ons netwerk willen we ons gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van (fysiotherapeutische) zorg bij (kwetsbare) ouderen en het faciliteren van (geriatrie)fysiotherapeuten in de regio Maastricht-Heuvelland, die onderdeel uitmaken van Fy’net.

Brainstorm in zicht

Na veel gesprekken en overlegmomenten met experts binnen de geriatrie – denk aan experts bij ZIO, Ketenzorg kwetsbare ouderen, geriatriefysiotherapeuten, huisartsen, geriatrienetwerk Westelijke Mijnstreek, een aanbieder van opleidingen- en na veel gesprekken met het Fy’net bestuur, is de conclusie dat er nog veel werk op ons wacht om te komen tot een eerste besluitvorming.

Ons doel is en blijft dat we een ‘breed gedragen netwerk’ willen neerzetten, met veel enthousiaste en toekomstige leden. Samen gaan we de kaders bepalen en het netwerk vorm geven.

Welke stappen gaan we daarvoor onder andere zetten?

-              We organiseren een ‘brainstorm-avond’, mogelijk al in januari/februari 2022. Dit idee is tweeledig:

a)            Een indruk krijgen wie interesse heeft om in te stappen in een geriatrie-netwerk -voor zowel master-geschoolde als ook niet-master geschoolde geriatriefysiotherapeuten; die laatste groep deelnemers noemen we dan ‘fysiotherapeuten met affiniteit voor geriatrie’.

b)           Onze tweede doelstelling van die avond: het informeren naar leden die al willen instappen om mee te werken aan de vorming én het bepalen van de kaders van het netwerk, om een zo eerlijk en betrokken mogelijk netwerk op te richten, met een breed draagvlak door velen.

Graag inventariseren wij vanuit het netwerk vooraf naar de behoeften en participatie voor een geriatrienetwerk. Dit willen we doen middels een enquête die binnenkort met jullie gedeeld zal worden.

We houden jullie graag op de hoogte. Voor verdere vragen of opmerkingen zijn we bereikbaar op: werkgroepgeriatrie@fynet.nl

Met vriendelijke groet,

Jules van Uden en Maartje Feuler

Werkgroep geriatrienetwerk Fy’net (Maastricht/Heuvelland)

 

Persbericht

namens partners Beweeghuis 

Van ziekenhuis naar Beweeghuis

Innovatief zorgnetwerk in Maastricht-Heuvelland voor mensen met beweegklachten

MAASTRICHT, 23 september 2021 - In Maastricht is op 23 september het Beweeghuis geïntroduceerd, een voor Nederland uniek zorgnetwerk voor mensen met beweegklachten. Innovatief aan dit concept is dat 80% van de beweegzorg in de regio (groten)deels buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Hiervoor werken medisch specialisten van het Maastricht UMC+, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches intensief met elkaar samen. Doel van het Beweeghuis is het bieden van de best mogelijke beweegzorg op de juiste plek, met nadruk op het voorkomen van klachten en een leven lang actief bewegen.

Prof. dr. Lodewijk van Rhijn is orthopedisch chirurg in het Maastricht UMC+ en directeur van het Centrum voor Bewegen in Maastricht. Als grondlegger van het ‘Beweeghuis Concept’ geeft hij aan: “Klachten van het bewegingsapparaat komen veel voor en zijn vaak chronisch. Momenteel hebben al 1,4 miljoen mensen in ons land last van artrose, staat het bewegingsapparaat in de top drie van redenen voor een huisartsenbezoek en zijn diezelfde klachten een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Dat aantal zal verdubbeld zijn in 2040. Er ligt dus een aanzienlijke maatschappelijke opgave om onze zorg anders in te richten.” Die zorg hoeft echter niet altijd in het academisch ziekenhuis plaats te vinden. Van Rhijn: “Veel beweegzorg kan in de 1e, 1,5e en 2e lijn doelmatiger en beter georganiseerd worden.”

Focus op behandelen zonder operatie
De partners die samenwerken in het Beweeghuis zijn: Maastricht UMC+, ZIO, RHZ Heuvelland, Fy’net en Maastricht Sport. Op het gebied van beweegklachten een baanbrekende samenwerking tussen het (para)medisch, sociaal, sport- en beweegdomein. Binnen het Beweeghuis zetten de partijen maximaal in op een conservatief behandeltraject door de huisarts, fysiotherapeut en/of beweegcoach. Zo kunnen patiënten kosteloos deelnemen aan een beweegprogramma van Maastricht Sport. Indien nodig worden patiënten doorverwezen naar een van de twee Stadspoli’s in Maastricht, waar alle beweegzorg is geconcentreerd in themaspreekuren van specialisten van het Maastricht UMC+. Zoals het knie-, rug- of schouderspreekuur. Ook hier is een traject zonder ingrijpende operaties het uitgangspunt. Blijkt een ingreep uiteindelijk toch noodzakelijk, dan kunnen patiënten snel geopereerd worden op locaties van het MUMC+. Een optimale voorbereiding op de ingreep en de herstelperiode daarna zorgt ervoor dat ze zo snel als mogelijk weer hun dagelijks leven kunnen oppakken.

Altijd de nieuwste wetenschappelijke inzichten
Een onderdeel van het Beweeghuis is de Beweeghuis Academie. Een unieke transmurale samenwerking, waarbij voor het eerst structureel onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van diagnostiek en behandelingen in de hele behandelketen, van 0e tot en met 3e lijn. Alle gegevens worden vertaald naar nieuwe innovaties en periodiek gedeeld met alle betrokkenen binnen het Beweeghuis. Van specialist, huisarts, fysiotherapeut tot beweegcoach. Hierdoor krijgt de patiënt altijd beweegzorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Kijk voor meer informatie op www.beweeghuis.nl

 

Covid19 Fit

Het programma ‘COVID 19 Fit’ wordt aangeboden in het Geusseltbad Maastricht en is ontwikkeld in samenwerking met Fysiotherapiepraktijk de Heerderrein. Deze groepslessen zijn geschikt voor iedereen die herstellend is van corona, dus voor mensen die in het ziekenhuis of zelfs op de IC hebben gelegen, maar ook die thuis ziek zijn geweest met milde coronaklachten. Dit kan in aanvulling of als vervolg op revalidatie door fysiotherapie.

Bij het opbouwen van de conditie is het heel belangrijk om dit rustig en op lage intensiteit te doen. Vaak zijn mensen geneigd om in een keer te veel van hun lichaam te vragen. Onze ervaren instructeurs begeleiden de deelnemers hierin. Met duur-, kracht- en circuittrainingen werken we aan het verbeteren van de spierkracht en het uithoudingsvermogen. De lessen vinden plaats in borstdiep water met een temperatuur van 30°C.

De lessen vinden elke donderdag plaats om 08.00 – 08.45 en 15.00 – 15.45 uur.

Een losse les kost € 5,70 en een 10-badenkaart € 48,40

Kijk voor meer informatie op: www.geusseltbad.nl/zorg-en-verenigingen/covid-19-fit

Wilt u meer weten over dit programma? We nemen graag contact met u op. Stuur hiervoor een mail naar zorgzwemmen@maastricht.nl

 

Nieuws Juni 2021

Vacature Bestuurslid Fy'net

Het fysiotherapeutisch landschap in Nederland is volop in beweging. Stichting Fy'net staat voor uniforme, kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische en preventieve zorg. Op basis van deze doelstellingen gaan we gesprekken aan met fysiotherapeuten, formeren we netwerken en werkgroepen, proberen we multidisciplinaire samenwerking te implementeren en/of te verbeteren en zetten we in op (multidisciplinaire) innovatieve projecten en zorgconcepten (bv het Beweeghuis).

Wegens het naderend eind van de bestuurstermijn van Frans Abbink is Fy’net op zoek naar een nieuw boegbeeld. Heb jij een duidelijke visie over en betrokkenheid bij de huidige positie van fysiotherapie binnen de zorg? En heb jij een idee of een mening over kansen en innovaties binnen de eerste lijn? Dan zijn we op zoek naar jou!

Ben jij degene die Fy’net naar een hoger level kan brengen? Heel fijn! Of wil je eerst erachter komen wat dat precies inhoudt? Dat is ook mogelijk als aspirant bestuurslid.

Voor meer informatie of om aan te geven dat je interesse hebt, kun je contact opnemen met Henk Salden (voorzitter Fynet), henk@fynet.nl.

 COPD

Het lectoraat Voeding, Leefstijl en Beweging en het Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronische Zieken van Zuyd Hogeschool zijn een onderzoek gestart samen met het Louis Bolk Instituut naar COPD-subtypes. Wilt u ons helpen om de behandeling voor mensen met COPD persoonlijker te maken?

Het onderzoek
In dit onderzoek willen wij graag gaan onderzoeken of er bepaalde subgroepen te identificeren zijn bij mensen met COPD. Fysiotherapeuten en artsen maken vaak al gebruik van vragenlijsten, fysieke tests of bloedanalyses om verschillende subtypes te onderscheiden (de ‘Westerse’ manier). Maar ook binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt al sinds honderden jaren gebruik gemaakt van subtypes, om mensen meer op maat te kunnen behandelen. Deze subtypes worden onder andere bepaald door lichamelijk onderzoek en vragenlijsten naar lichamelijke symptomen (de ‘Oosterse’ manier).
Over het algemeen geldt dat één subtype het beste aansluit bij het lichaam en karakter van een persoon. Op de lange termijn zou de behandeling afgestemd kunnen worden op het individuele subtype. Echter, er is nog niet zo veel bekend over deze subtypes. Daarom is het doel van dit onderzoek om subtypes bij mensen met COPD volgens de ‘Westerse’ en ‘Oosterse’ benaderingswijze in kaart te brengen.

Wat vragen we van de deelnemers?
Hiervoor zoeken wij nog mensen met COPD die zouden mee willen doen met ons onderzoek. Wij zoeken naar mensen die 18 jaar of ouder zijn en de diagnose COPD hebben. Wat wij vragen aan de deelnemers is het volgende:
• Eenmalig een vragenlijst in te vullen over uw lichamelijke klachten
• Eenmalig een wandeltest uit te voeren, deze zal in totaal 6 minuten duren.
• Een activiteitenmeter een week te dragen.
• Eenmalig een buisje bloed te laten prikken bij het Zuyderland Ziekenhuis te Sittard-Geleen.
De vragenlijst en wandeltest zullen plaats vinden in een fysiotherapiepraktijk in Sittard. Daar krijgen de deelnemers ook de activiteitenmeter en uitleg hierover. Alles samen zal ongeveer een uur duren. Bloedprikken vindt plaats bij Zuyderland Ziekenhuis te Sittard-Geleen, hiervoor maken wij in overleg met de deelnemer een afspraak. Ter tegemoetkoming voor de tijd ontvangt de deelnemer een attentie en een reiskosten vergoeding.

Onze vraag aan u
Via deze weg willen wij u vragen of het mogelijk is om onze wervingsbrief (zie bijlage) te delen met uw patiënten. Dit zou bijvoorbeeld via de mail kunnen of via de social media kanalen. Naast het delen van de wervingsbrief vragen wij verder niks aan u. Wij zullen het contact hebben met de mogelijk deelnemers, hun vragen beantwoorden en de afspraken met hen inplannen.

We hopen van harte dat u ons zou willen helpen. Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Dr. Andreas Rothgangel (andreas.rothgangel@zuyd.nl) of Darcy Ummels (darcy.ummels@zuyd.nl).
Met vriendelijke groet Dr. Andreas Rothgangel, Dr. Emmylou Beekman en Dr. Susy Braun, en Darcy Ummels

 

 

Inspanningsverplichting Deelnemers

Graag vragen we jullie aandacht voor onderstaande regeling die we met elkaar hebben afgesproken. Vanaf dit jaar, 2021, gaan we de deelname aan ADV, bestuur en deelnemersraad registreren.

Tijdens de ADV van Fy’net in juni 2019 hebben de aanwezige deelnemers besloten dat het bijwonen van de ADV een verplichting gaat worden voor alle deelnemers met een aanwezigheidsplicht van 2/3 van alle ADV’s over een periode van 5 jaar. Daarnaast geldt op praktijkniveau (dus niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de medewerkers) dat er iemand actief is op het gebied van communicatie (nieuwsbrief, organiseren bijeenkomst o.i.d.) of op het gebied van participatie (m.n. inhoudelijk, werkgroep, netwerk). M.b.t. de deelnemers kan op het gebied van participatie ook nog de onderdelen bestuur en deelnemersraad toegevoegd worden.

Op het niet naleven van het een en ander staan (wederom in samenspraak met de aanwezigen op de ADV op 12 juni) de volgende sancties: een “gele kaart” wordt uitgedeeld als er niet voldaan is aan de verplichting bekeken over een periode van 5 jaar. Vervolgens krijgt men een jaar de tijd om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Dit conform de KRF regeling bij het KNGF.

 

 

Intentieverklaring wordt omgezet in een samenwerkingsovereenkomst

Sinds de invoering van het Transmuraal zorgmodel CVA (TZmCVA) in 1996, wordt er eens per vijf jaar een intentieverklaring ondertekend door de bestuurders van de ketenpartners. Deze verklaring wordt omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst. Dit wordt veranderd omdat er niet alleen intenties worden uitgesproken, maar er ook concreet wordt samengewerkt over nieuw afgesproken en aangepaste doelstellingen.

Ergens in de komende weken wordt deze samenwerkingsovereenkomst, geldig tot 2025, wederom getekend.


Nazorgpoli CVA uitgebreid

De nazorgpoli CVA biedt ondersteuning in de chronische fase na de beroerte. Vier maanden na het ontslag uit het MUMC wordt een afspraak ingepland bij de verpleegkundige CVA zorg. Tijdens deze afspraak gaat het over het dagelijks functioneren en de eventuele veranderingen die ondervonden worden na het CVA.
De nazorgpoli is ook het vangnet om patiënten terug te zien die ergens in de keten uit beeld zijn geraakt. De verpleegkundige CVA zorg is onderdeel van het Transmuraal Zorg Model CVA Maastricht.

Er gaat een uitbreiding plaatsvinden binnen de nazorgpoli. Vanaf dit jaar worden ook patiënten met Traumatisch hersenletsel hier gezien.


Landelijke kick off Breinlijn

Op 9 december 2020 heeft de landelijke kick off van de Breinlijn plaatsgevonden.
Breinlijn heeft als doel om de kennis en een passend aanbod over hersenletsel vindbaarder en laagdrempeliger te maken.
Breinlijn is een gratis hulpdienst voor mensen met hersenletsel.
Zie www.breinlijn.nl. Telefoon: 085-2250244

 

 

Nieuws November 2020

Uitzonderingsopties inzet zorgmedewerkers in quarantaine

Specifiek voor zorgmedewerkers geldt een aantal uitzonderingen als hun afwezigheid problemen geeft in de zorgcontinuïteit of als zorg dan niet meer geboden kan worden. Het RIVM heeft per situatie uitgewerkt wanneer deze uitzonderingsoptie van toepassing is.Quarantaine, besmette huisgenoten en de CoronaMelder-app komen daarbij aan de orde.
U bepaalt uiteraard zelf met uw cliënten en medewerkers wanneer er al dan niet sprake is van problemen met de zorgcontinuïteit. Onderstaand is e.e.a. schematisch weergegeven.

 

 

*** Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt (zie boven), kan hiervan afgeweken worden, mits de zorgmedewerker geen klachten heeft en tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II draagt. Daarnaast draagt de zorgmedewerker ook nog handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Deze zorgmedewerker krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbaren binnen de instelling.

 

Spiegelinformatie 2020

Op de website van Vektis (Spiegelinformatie voor fysiotherapeuten (spiegelinformatiefysio.nl)) staat vermeldt dat er sinds mei 2019 de website “Spiegelinformatie.nl” is gelanceerd voor alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. Onderdeel van de spiegelinformatie is de landelijke behandelindex. Het KNGF, de zorgverzekeraar en Vektis krijgen regelmatig vragen over de berekening van deze index. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen om gezamenlijk te komen tot een algemene toelichting over de rekenmethodiek van de landelijke behandelindex. Het doel is om de fysiotherapeuten meer duidelijkheid te geven over de berekeningen van de behandelindex zie doc.1, doc 2, doc.3doc.4, doc 5, doc 6, doc 7, doc 8)
De drie partijen hebben samen een grafische weergave gemaakt waarin het gehele proces (van behandeling tot de behandelindex) en de rekenmethodiek van de behandelindex worden toegelicht. Daarnaast wordt er een praktijkvoorbeeld getoond waarbij de cijfers van een bestaande fysiotherapie praktijk zijn gebruikt. Dit om inzicht te geven in wat het effect is op de behandelindex bij de introductie van de landelijke behandelindex in 2019.
Mochten er ondanks de uitleg nog vragen zijn, kunt u met behulp van een contactformulier uw vragen stellen aan Vektis.

Daarnaast is op dezelfde website te lezen dat de spiegelinformatie voor het jaar 2020 afwijkt in verband met corona en dat deze niet wordt gepubliceerd. Onderzoek van Vektis wijst uit dat de eerste golf van de coronacrisis van invloed is geweest op de behandelindex (BI).
Het is erg lastig om voor al deze factoren te corrigeren. Ook is geconstateerd dat indien de berekeningen niet wordt aangepast de BI van praktijken, die zoveel mogelijk de zorg hebben gecontinueerd, te hoog zal zijn. Deze effecten zijn toe te wijzen aan de periode die begint in maart en eindigt in mei (week 12 tot en met week 21). Daarbij is de verwachting dat deze periode 6% van het totaal aantal behandelingen in 2020 bevat. Daarom is ervoor gekozen om deze periode van 10 weken weg te laten uit de berekening van de behandelindex.
Het weglaten van deze periode van 10 weken heeft consequenties voor de eerste update van de Spiegelinformatie (versie 1) die over de eerste helft van het jaar gaat. Deze eerste versie wordt niet gepubliceerd omdat door het excluderen van deze 10 weken er onvoldoende declaratiedata beschikbaar is voor de berekeningen.
Ondertussen bevinden wij ons in de tweede golf en stellen wij opnieuw de vraag wat voor impact deze crisis zal hebben op de spiegelinformatie. Zodra er meer bekend is over deze impact, informeren we u hierover via de website spiegelinformatiefysio.nl

 

 

Nieuws Juni 2020

DCSPH-code

De afgelopen tijd is gewerkt aan de invoering van een aparte diagnosecode voor patiënten die worden behandeld aan de gevolgen van COVID-19. We hebben fysiotherapeuten destijds geadviseerd om declaraties even aan te houden totdat deze nieuwe code is ingevoerd.
De nieuwe DCSPH-code is nu bekend: 9363.

Afspraken voor toepassingen van de code
Je kunt deze code met ingang van 1 juni in de systemen gebruiken (met een terugwerkende kracht tot 1 maart). Voor de toepassing van de code gelden de volgende afspraken.
• De code geldt voor alle nieuwe patiënten voor wie je in de afgelopen periode nog
geen behandelingen hebt gedeclareerd met klachten die zijn gerelateerd aan
COVID-19. Dus ongeacht of zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of niet.
• Voor patiënten die in opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de
aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet
vanaf de 21ste behandeling. De volgorde van CSI-coderingen is 008 gevolgd door
Voor patiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de
aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Aanvullende verzekering of komen de kosten gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. De CSI-code is dan 009. De invoering van de aparte DCSPH-code zegt dus nog niets over (wijziging van) de aanspraak.
• Voor patiënten met COVID-19 die al onder behandeling zijn en waarvoor ook al is
gedeclareerd, blijft de ‘oude’ code 9380 van toepassing met de vastgestelde
aanspraak. Het advies is om dit niet te wijzigen omdat er dan problemen kunnen
optreden met de registratie van de betaling van de eerste 20 behandelingen

 

Breinlijn breidt vanaf 12 mei uit naar meerdere regio’s!

Wie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kan tot nu toe terecht bij een van de 17 hersenletselteams, die elk hun eigen telefoonnummer, contactformulier en systeem kennen. Met Breinlijn is er één landelijke toegangspoort. Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel.

Een landelijk initiatief
De opdracht voor de landelijke uitrol van Breinlijn komt van het Landelijk Overleg Hersenletsel (LOHL). Het doel is om één landelijke website op te leveren met één landelijk telefoonnummer en één contactformulier die o.b.v. postcode automatisch wordt doorgeleidt naar de betreffende regio. Het hiervoor ontwikkelde communicatiesysteem zorgt voor efficiëntie door snellere toegang tot kennis vanuit ander regio’s. Het systeem biedt een veilige omgeving en meer geautomatiseerde processen, bijvoorbeeld bij het onderhouden van een sociale kaart. Bovendien ontstaat er met het opzetten van Breinlijn een landelijk beeldmerk, waarmee een grotere groep mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals wordt bereikt, die een latente of onbeantwoorde hulpvraag hebben. Met de landelijke toegangspoort blijft regionale diversiteit mogelijk én nodig om maatwerk te bieden aan vraagstellers. Het ministerie VWS financiert het initiatief.

Koploopregio’s en samenwerkingspartners
In de regio West-Brabant is Breinlijn al geruime tijd actief en succesvol. De regionale ziekenhuizen, het revalidatiecentrum, een organisatie voor gehandicaptenzorg en thuis- en verpleegzorgorganisaties, eerstelijns praktijken, allen werken zonder concurrentiebeding samen in het belang van mensen met hersenletsel. Voordat het project landelijk wordt uitgerold, nemen vier koploopregio’s Breinlijn eerder in gebruik. Zij spelen een belangrijke rol in het evaluatieteam van het project. De diversiteit van deze koploopregio’s is een kritische succesfactor voor een adequate implementatie van Breinlijn in heel Nederland. De hulpdienst wordt vanaf 12 mei uitgebreid met de hersenletselteams uit de volgende regio’s:
• Utrecht - Gooi & Vecht
• Limburg
• Zeeland
• Amsterdam & Zaan

Daarnaast is de website volledig vernieuwd en aangepast aan alle huidige digitale standaarden. Neem vanaf 12 mei gerust een kijkje op www.breinlijn.nl en laat weten wat je ervan vindt.

Centrale social media aanpak

Om de bekendheid voor Breinlijn binnen en buiten de regio’s te vergroten gaan vanaf 12 mei alle social media-kanalen (LinkedIn, Twitter, Facebook & Instagram) van Breinlijn centraal gecoördineerd worden. Dat wil zeggen, er is vanuit de projectgroep een communicatieplan opgesteld met een aantal keuzes op het gebied van doelgroepen, kanalen en content. Qua doelgroepen zal de focus in communicatie liggen op: 1. zorgprofessionals en 2. mensen met hersenletsel en hun naasten. Daar worden ook de juiste kanalen voor ingezet:
• Met LinkedIn & Twitter worden de zorgprofessionals bereikt;
• Met Facebook & Instagram worden de mensen met hersenletsel en hun naasten bereikt.

Voor deze doelgroepen en de gekozen kanalen wordt maandelijks een content plan opgesteld met informatie uit de regio’s zoals bijvoorbeeld ervaringsverhalen van medewerkers, slachtoffers, specifieke feiten over bepaalde onderzoeken etc. Dit plan wordt maandelijks uitgevoerd door een externe leverancier (BRAND NEW IDEA) en zij zorgen ervoor dat alle content op de social media-kanalen van Breinlijn wordt geplaatst en gemonitord. De regionale aanbieders kunnen vervolgens deze content doorplaatsen op hun eigen kanalen om het bereik van Breinlijn lokaal en regionaal te vergroten. Dit zijn de centrale Social Media-kanalen van Breinlijn:
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/breinlijn
Facebook: https://www.facebook.com/breinlijn
 Twitter: https://twitter.com/breinlijn
Instagram: https://www.instagram.com/breinlijn

Alle beschikbare content van Breinlijn, zoals social media post, persberichten, foto’s en video’s zal centraal per e-mail worden gedeeld met de verschillende koploperregio’s. Voor de lancering van Breinlijn op 12 mei zijn er twee persberichten gemaakt die gericht zijn op:
1. Informeren van zorgprofessionals over de uitbreiding van het aantal deelnemende regio’s binnen Breinlijn;
2. Informeren mensen met hersenletsel en hun naasten over de opzet van Breinlijn en wat het voor hen kan betekenen.
Het verzoek is om deze 2 persberichten zoveel mogelijk binnen de eigen regio te verspreiden maar houdt wel rekening met de juiste doelgroepen bij het versturen naar contactpersonen.

Mochten er vragen zijn na aanleiding van dit bericht, laat het weten via communicatie@breinlijn.nl. Alle ideeën en suggesties over hoe we de bekendheid van Breinlijn samen kunnen vergroten zijn welkom.

Hoe meer we samen delen, hoe groter het bereik van Breinlijn wordt!

 

Mondmaskers bestellen

Als praktijk aangesloten bij Fy’net kunt u chirurgisch mondmaskers (type IIR) bestellen uit eigen voorraad van ZIO.

De kosten voor één doos á 50 stuks bedragen €30 (excl BTW). Vanaf 25 mei zijn mondmaskers vrijgesteld van BTW. Kosten worden weer achteraf gefactureerd. Bestelde maskers worden in rekening gebracht.

Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 10 juni via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/5ZDCRJP

Bij grote interesse, is het wellicht niet mogelijk om de volledig bestelde hoeveelheid te kunnen leveren. Op dat moment wordt weer een verdeelsleutel per praktijk gehanteerd. We vragen hiervoor uw begrip.

Vanaf vrijdag 12 juni kunnen de maskers opgehaald worden. Distributiepunt betreft ditmaal praktijk Cerfontaine & Van der loop, Zorgpark Scharn aan de Vijverdalseweg. Deze praktijk is op werkdagen geopend tussen 08:00 en 17:00.

Bij vragen kunt u terecht bij Maud van Hoof, m.van.hoof@zio.nl, 043 350 69 28.

 

 

Geriatrisch netwerk

De werkgroep is bezig om een geriatrienetwerk op te zetten voor fysiotherapeuten in Maastricht-Heuvelland. We hopen er een actief netwerk van te kunnen maken!
Momenteel bevinden we ons in de opstartfase en zijn we bezig om duidelijke toelatings- en voortgangseisen op te stellen. Zoals jullie begrijpen is dit bij een doelgroep zoals geriatrie een wat complexere bezigheid. 
Wanneer wij een akkoord hebben over de toelatings- en voortgangseisen, zullen wij deze naar jullie communiceren. In de toekomst zullen we ook diverse scholingen organiseren, die al dan niet verplicht zijn voor voortzetting van het lidmaatschap aan het netwerk. Hiermee willen we de kwaliteit van het netwerk hoog houden.
Omdat het werkveld van de fysiotherapeut in de geriatrie ook kruist met vele andere disciplines, zal er ook regelmatig een scholing o.i.d. in een multidisciplinaire setting georganiseerd worden.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in om dit netwerk operabel te maken en hopen op veel actieve netwerkleden!

Mochten jullie vragen/informatie hebben over het netwerk, schroom dan niet om contact op te nemen met de werkgroep via werkgroepgeriatrie@fynet.nl

Met vriendelijke groet, Jules en Maartje (werkgroep Geriatrie Fy’net) 

 

COPD in vogelvlucht over 2019

Veranderingen in het vergoedingensysteem bij COPD per 2019
2019 Is een veelbewogen jaar geweest voor onze COPD patiënten en natuurlijk ook voor ons als COPD fysiotherapeuten. Binnen de praktijkmuren is er veel gesproken over de nieuwe indeling in klassen bij COPD en de maximering van het aantal zittingen. Bij de patiënten heerste er veelal onbegrip, onvrede en frustratie. 
Ook op social media werd en wordt er nog altijd veel gesproken over dit thema.
Er zijn al verschillende onderzoeken lopende naar de gevolgen van deze nieuwe indeling, waaronder dit artikel: 
www.fysiotherapiewetenschap.com/nieuws/211/gevolgen-voor-patienten-met-ernstig-copd-in-nederland-zichtbaar
Veel COPD patiënten gaan nu hun eerste 'vervolgjaar' in, waarin het aantal zittingen nog verder gedrukt wordt. De patiënten uit Klasse B moeten met nog maar 3 zittingen uitkomen, en patiënten uit Klasse A hebben helemaal geen recht meer op fysiotherapie in de basisverzekering.

Een ander punt dat voor onrust zorgt, is de vraag of COPD patiënten extra behandelingen vanuit de aanvullende verzekering mogen/kunnen declareren. De diverse zorgverzekeraars hanteren namelijk een verschillend beleid en dit zorgt natuurlijk voor onduidelijkheid. En als er inderdaad vanuit de aanvullende verzekering gedeclareerd wordt, wat betekent dat voor het behandelgemiddelde?

Een positief punt van de veranderingen in het vergoedingensysteem is dat er nu COPD patiënten zijn die zich melden voor behandelingen, die zich voorheen niet gemeld zouden hebben vanwege financiële beperkingen om de eerste 20 behandelingen te moeten betalen.

Nieuwe KNGF-richtlijn COPD

Verder stond het uitkomen van de nieuwe KNGF richtlijn COPD gepland voor eind 2019. Zoals jullie gemerkt hebben, is dit nog even uitgesteld. We houden de datum hiervan nauwlettend voor u in de gaten. De belangrijke uitgangspunten willen we al met jullie delen.

In de nieuwe richtlijn wordt uitgegaan van 6 patiëntprofielen gebaseerd op aantal longaanvallen en ziekenhuisopnames, CCQ of CAT, fysieke capaciteit (6MWT) en fysieke activiteit (stappenteller). De werkgroep richtlijn COPD van het KNGF is in overleg met ZiN, ZN, NZa, waarbij ingezet wordt op beter onderbouwde bekostigingsstructuur, die recht doet aan patiënten die nu zorg worden onthouden (vanwege de huidige bekostiging in ABCD model), maar die tegelijkertijd een behandellimiet voorstelt voor die patiënten die kunnen uitstromen in de 0-lijn. De verwachting is dat, door het expliciet maken van deze profielen, meer patiënten met COPD (meer dan de 5% die nu daadwerkelijk fysiotherapie krijgen) de noodzakelijk zorg krijgen. Betere onderbouwde keuzes binnen het verwijsbeleid, met oog voor kostenbeheersing in de zorg.

Het plan is verder om de implementatie van de richtlijn te laten verlopen via de netwerken in het land om zodoende belemmerende en bevorderende factoren te achterhalen.

Chronisch ZorgNet
ClaudicatioNet heeft via het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een subsidie binnengekregen om uit te breiden naar Chronisch ZorgNet en daarin COPD-zorg en hartrevalidatie toevoegen. Hiervoor zijn al een aantal bijeenkomsten geweest met de VHVL en ClaudicatioNet. Een groot aantal voor- en nadelen zijn ter tafel gekomen over een mogelijke samenwerking, maar tot op heden moet een definitief besluit nog gevormd worden. Ook hierover zullen wij u op de hoogte houden.

 

Knie en Rug netwerken in oprichting


Sinds ongeveer 6 maanden is Fy’net bezig met MUMC+ twee nieuwe netwerken op te zetten.
Ik hoor vele denken, weer een nieuw netwerk: Ja, er is een behoefte aan met name vanuit MUMC+.
De vorm van de netwerken zal in het verlengde liggen als die van het Schoudernetwerk (SNMH).
Het is een “semi-open”netwerk, namelijk alleen toegankelijk voor deelnemers (en werknemers) Fy’net met scholingseisen.
Zo gauw er meer bekend is zal u op de hoogte worden gebracht.
Zitting in de netwerken hebben Branco Nijst (knie) en Tom Hameleers (rug) en vanuit bestuur Frans Abbink.

Deelnemersraad

De eerste nieuwsbrief is een feit! De Deelnemersraad wil hier graag gebruik van maken om wat meer bekendheid te geven aan de invulling van taken en personen die zitting hebben.

“De Fy’net deelnemersraad is er voor en door deelnemers”.
De twee belangrijkste taken zijn de klankbordfunctie en de adviesraad van het bestuur.

De deelnemersraad komt gemiddeld 4x per jaar samen waarbij het bestuur ook is uitgenodigd. Hierbij worden alle lopende zaken kort besproken en geeft de Deelnemersraad gevraagd en ongevraagd advies.
Een voorbeeld van lopende zaken:

• Functioneren en organisatie van de werkgroepen. Alle actuele werkgroepen worden voorgesteld op de Fy’net website.
• Uitkomsten van de praktijkbezoeken door bestuursleden
• Nieuwe initiatieven om de achterban meer te betrekken bij Fy’net (o.a. nieuwsbrieven)

Ook wil de deelnemersraad toegankelijk zijn voor alle deelnemers van Fy’net. Hiertoe is een emailadres aangemaakt. Vragen en/of opmerkingen kunnen gemaild worden naar deelnemersraad@fynet.nl
We horen graag van jullie. 

Mr. Clean Late

Momenteel is men in het MUMC, in samenwerking met 14 ziekenhuizen in Nederland, bezig met MR CLEAN-late. Dit is een vervolg op de veelgeprezen MR CLEAN-trial, maar wat houden deze trials nu in?
Klik hier voor het gehele artikel.

Disporta

Samenwerking met Disporta www.disporta.nl

 

 

 

 

 

 

Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht
T. 043 350 69 28
E: fynet@zio.nl

Klik hier voor een routebeschrijving